top of page

KWALIFIKACJE

Ukończone kierunki studiów :

1. Terapia i Edukacja osób ze spektrum autyzmu - Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła nauk o Zdrowiu

2. Pedagogika Specjalna - Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła nauk o Zdrowiu

3. Podyplomowe Studium Logopedyczne - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

4. Zarządzanie Oświatą – EKO TUR Instytut Kształcenia

5. Socjoterapia - Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytet Warszawski

6. Edukacja Początkowa z Reedukacją - Podyplomowe Studium Uniwersytet Warszawski

7. Diagnostyka i Terapia Pedagogiczna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna przy Związku Nauczycielstwa Polskiego - Pedagogika Społeczno - Wychowawcza

- Realizator "Programu Edukacyjno - Terapeutycznego ORTOGRAFFITI", "Ortograffiti z Bratkiem"

- Koordynator projektu "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"

Ukończone kursy i szkolenia :

"Dziecko z autyzmem w przedszkolu"

"Dziecko z Zespołem Aspergera w przedszkolu"
"Dziecko niesłyszące lub słabo słyszące w przedszkolu"
"Dziecko z cukrzycą w przedszkolu"

​"Indywidualizacja w praktyce – uczniowie ze SPE"

​"Vademecum doradztwa edukacyjno - zawodowego"

"Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE"

"Trening funkcji słuchowych w trudnościach w uczeniu się - metody: Tomatisa, Johansena i Warnkego"

„Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”,

„Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI”.
„Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I–III”,
„Warsztat skutecznego nauczyciela – wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV–VI”,
„Przygotowywanie wniosków oraz rozliczanie dotacji według nowych formularzy w ramach otwartych konkursów ofert”,
„Indywidualizacja nauczania w praktyce”,
„Organizacja pracy z uczniami klas I-III mającymi specyficzne trudności w nauce”, 

„Od dysgrafii do kaligrafii”,
„Uczeń z dysleksją w szkole. Dostosowanie wymagań - dwie strony medalu”,
„Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w nowym roku szkolnym 2010/2011”,
„Dyskalkulia rozwojowa – problemy diagnozy i terapii”,
„Decoupage, jako forma pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”,
"Sytuacje kryzysowe w placówce. Zasady bezpieczeństwa i sytuacje kryzysowe w placówce",
"Efektywne nauczanie i uczenie się",
"Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które nakłada na zespoły nauczycieli obowiązek tworzenia dla uczniów z problemami oraz zdolnych kart KIPU i PDW",
"Zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera",
"Jak sobie radzić z agresją u dzieci",
"Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie",
"Technologia informacyjna",
"Praktyczne aspekty pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się".

  • Wix Facebook page
bottom of page