top of page

W pracy z dziećmi stosujemy następujące metody aktywizujące oraz wspomagające rozwój dziecka:

Metoda Glottodydaktyki prof.Bronisława Rocławskiego

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda nauki czytania i pisania. Daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka, pozwala mu rozwijać się we własnym tempie, rozbudza poznawczo, uczy logicznego myślenia, rozwija sferę motywacyjną. Usprawnia percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową, motorykę małą, kształtuje orientację przestrzenną, zapobiega powstawaniu dysleksji i dysortografii. Dzieci prowadzone metodą glottodydaktyki posługują się piękną i poprawną polszczyzną, chętnie samodzielnie czytają książki. Nauka czytania i pisania tą metodą to w pełni dydaktyczna zabawa z wykorzystaniem licznych, odpowiednio skonstruowanych pomocy edukacyjnych, opracowanych przez prof. Rocławskiego.

Glottodydaktyka daje szansę każdemu dziecku na sukces w szkole i ułatwia start w dorosłe życie.
- w glottodydaktyce odpowiednio wydłuża się czas na przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania,aby maksymalnie skrócić czas opanowania płynnego czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
- nie przystępuje się do czytania bez znajomości alfabetu oraz umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
- stosuje się metodę tzw.,,ślizgania się”z wykorzystaniem samogłosek (z wyjątkiem ą i ę) i spółgłosek twardych,
- kładzie się duży nacisk na prawidłowe wybrzmiewanie głosek w izolacji,
- rozwija się dziecku świadomość fonologiczną (wyraźnie oddziela się głoski od liter). 

Metoda Pedagogiki Zabawy

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno - wychowawczym wszelkiego rodzaju zabaw muzyczno - ruchowych i tanecznych w celu integracji dzieci. Uczy współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno - ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno - ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

Metoda Carla Orffa
Metoda ta polega na twórczym obcowaniu z muzyką poprzez różne formy ruchu, tańca, śpiewu, mowy, gry na instrumentach oraz pantomimie. Tworzenie, odtwarzanie i słuchanie stanowią integralną całość, a rozumiana w ten sposób aktywność muzyczna jest instrumentem twórczego rozwoju. 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania:
- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
- świadomości przestrzeni i działania w niej,
- pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.


Metoda E.Gruszczyk – Kolczyńskiej,,Dziecięca matematyka”
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska to autorki koncepcji ,,Dziecięca matematyka” której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych.
W edukacji matematycznej ważne jest aby mieć świadomość tego w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów, poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność.W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, to znaczy słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki.Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to co ważne.

Treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych:

- Orientacja przestrzenna.
- Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
- Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
- Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
- Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.

Korzyści ze stosowania tej metody:
- rozwój umiejętności matematycznych
- ćwiczenie odporności emocjonalnej
Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie Edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole.

  • Wix Facebook page
  • Wix Facebook page
bottom of page